Tag: cộng đồng khách hàng

Tìm hiểu sức mạnh của cộng đồng khách hàng

Tìm hiểu sức mạnh của cộng đồng khách hàng

Xây dựng cộng đồng khách hàng trực tuyến, và theo khách hàng về nhà, là cách doanh nghiệp nhỏ vượt trội hơn và đạt được sự phù hợp cần thiết. Chiến lược truyền thông ở đây chính là xây dựng