Tag: SMS Marketing

Tìm hiểu về SMS Marketing và Email Marketing

Tìm hiểu về SMS Marketing và Email Marketing

SMS, Email thành công và thất bại: Nếu gửi thất bại nghĩa là số điện thoại hoặc email đó không tồn tại, email đã bị xóa hoặc điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Nếu tỷ lệ gửi thất bại cao,