Tag: tốc độ website

Tư vấn kiểm tra tốc độ website

Tư vấn kiểm tra tốc độ website

Pingdom Tool là một trong những công cụ phân tích tốc độ website một cách chính xác nhất. Pingdom Tool phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến trang web tương tự như Dotcom Monitor, đó là thời gian tải